top of page

מקומות חדשים

עבודת היעוץ למקומות חדשים כגון בנייני ציבור, מבני מגורים, מוסדות חינוך, מוסדות בריאות, שטחים פתוחים, דרכים ורחובות, כוללת בדיקת התכניות המוגשות לקבלת היתר, הכנת רשימת הערות להשלמת התכניות, עריכת חוות-דעת לנושא נגישות המבנה וסביבתו כולל אישור מורשה נגישות השרות, כחלק מאישור התכנית לועדה המקומית לתכנון ובניה כתנאי למתן היתר בניה, וכן, ליווי הביצוע, פיקוח עליון ומתן חוות דעת לצורך אישור הפרויקט לגמר לאחר ביצוע.

מקומות קיימים

עבודת היעוץ למקומות קיימים כגון בנייני ציבור, מוסדות חינוך, מוסדות בריאות, שטחים פתוחים, דרכים ורחובות, כוללת עריכת סקר נגישות למקום הקיים, מתן הוראות והמלצות להנגשתו כך שיעמדו בדרישות הנגישות בהתאם לתקנות ותקני הנגישות המעודכנים, ויהוו הנחיות ברורות לביצוע התאמות הנגישות הנדרשות, בדיקת תכניות העבודה, יעוץ שוטף בנושאי הנגישות וכן, אישור הפרויקט לגמר לאחר ביצוע ההתאמות.

רישיון עסק

עבודת היעוץ כוללת בדיקת נגישות מתו"ס ונגישות השרות בעסקים קיימים, או בתכניות של עסקים חדשים, מתן הוראות והמלצות לשיפור וביצוע התאמות נגישות כנדרש בחוק, ביקורת על ביצוע התאמות הנ"ל ואישור עבור רישיון עסק על גבי טופס 8ב (ב) לרשות המקומית.

 

הרצאות והשתלמויות

אנו מעבירים סוגים שונים של הרצאות והשתלמויות בהתאם לדרישות המזמין, מספר העובדים, אופי הארגון ודרישות החוק ומתאימים את תכני ההרצאה לקהל היעד. משך ההרצאות נע בין שעה לבין מספר ימים לפי הצורך.

newplaces.png
kayamim.png
esek.png
lecture.png
isuk_lge.jpg
bottom of page